نقش و دستاوردهای واحد کنترل کیفیت طبیب

واحد کنترل کیفیت طبیب

کیفیت محصول و ایمنی بیماران برای طبیب در درجه اول اهمیت قرار دارد. واحد کنترل کیفیت طبیب با بررسی دقیق استانداردها و سایر منابع علمی مرتبط، نسبت به تدوین سازوکار بررسی کیفیت مواد اولیه، کالای میانی و محصولات نهایی اقدام نموده است. بخشی از تجهیزات مورد نیاز کنترل کیفیت توسط تیم فنی طبیب ساخته شده و هم اکنون ظرفیت بی نظیری از ترکیب دانش، تجهیزات و تجربه برای کنترل کیفیت محصولات مصرفی آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی قلب برای کشور در آزمایشگاه های طبیب وجود دارد. علاوه بر این، تجهیز آزمایشگاه میکروبیولوژی و بهره گیری از نیروهای متخصص این حوزه طبیب را از وابستگی به آزمایشگاه های بیرونی بی نیاز کرده است.
آزمایشگاه طبیب بخشی از مسیر دریافت گواهینامه ISO 17025  و تبدیل شدن به آزمایشگاه مرجع را نموده است. 

کنترل کیفیت در شرکت دانش بنیان طبیب درمان پژوهش قلب، تولیدکننده محصولات مصرفی در حوزه آنژوگرافی و آنژیوپلاستی قلب
کنترل کیفیت در شرکت دانش بنیان طبیب درمان پژوهش قلب، تولیدکننده محصولات مصرفی در حوزه آنژوگرافی و آنژیوپلاستی قلب

بازرسی دقیق: دقت بازرسی اولین گام برای سنجش دقیق کیفیت در واحد کنترل کیفیت طبیب است. با آموزش همکاران تحصیل کرده، دقت بازرسی یکی از نقاط قوت کنترل کیفیت طبیب می باشد. 
آزمون های تخصصی: مطابق استانداردهای متناظر با تولید محصولات شرکت، آزمون ها و پارامترهای قبولی یا رد هر آزمون در استاندارهای داخلی واحد کنترل کیفیت طبیب بر اساس نتایج تحلیل ریسک تدوین شده و این استانداردها مبنای فعالیت واحد کنترل کیفیت طبیب می باشد. استفاده  از تجهیزات دقیق در کنار تحلیل آماری نتایج آزمون ها به کنترل دقیق تر کیفیت مواد اولیه، کالای میانی و محصول در طبیب کمک می کند.
آزمایشگاه میکروبیولوژی: علاوه بر آزمون های عملکردی و یا بررسی خواص مختلف مواد، یکی از آزمون های مهم در تولید تجهیزات پزشکی، پایش بار میکروبی در سطوح، تجهیزات، دست پرسنل تولید و محصول می باشد. علاوه بر این حصول اطمینان از صحت انجام فرآیند استریل وظیفه دائمی آزمایشگاه میکروبیولوژی طبیب است که این وظیفه را در سال های گذشته، به خوبی انجام داده است. 


دستاوردهای واحد کنترل کیفیت در شرکت دانش بنیان طبیب درمان پژوهش قلب، تولیدکننده محصولات مصرفی در حوزه آنژوگرافی و آنژیوپلاستی قلب
دستاوردهای واحد کنترل کیفیت در شرکت دانش بنیان طبیب درمان پژوهش قلب، تولیدکننده محصولات مصرفی در حوزه آنژوگرافی و آنژیوپلاستی قلب
دستاوردهای واحد کنترل کیفیت در شرکت دانش بنیان طبیب درمان پژوهش قلب، تولیدکننده محصولات مصرفی در حوزه آنژوگرافی و آنژیوپلاستی قلب